KHKTHN là gì? Nghĩa của từ khkthn

KHKTHN là gì?

KHKTHN“Khoa học kỹ thuật hạt nhân” trong tiếng Việt.

KHKTHN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KHKTHN“Khoa học kỹ thuật hạt nhân”.

Khoa học kỹ thuật hạt nhân.

Giải thích ý nghĩa của KHKTHN

KHKTHN có nghĩa “Khoa học kỹ thuật hạt nhân” trong tiếng Việt.