KHZ là gì? Nghĩa của từ khz

KHZ là gì?

KHZ“Kilohertz” trong tiếng Anh.

KHZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KHZ“Kilohertz”.

Kilohertz: Kilohertz.
Khz.

Giải thích ý nghĩa của KHZ

KHZ có nghĩa “Kilohertz”, dịch sang tiếng Việt là “Kilohertz”.