KIDS là gì? Nghĩa của từ kids

KIDS là gì?

KIDS“Knowledge-based Integrated Design System” trong tiếng Anh.

KIDS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KIDS“Knowledge-based Integrated Design System”.

Knowledge-based Integrated Design System: Hệ thống thiết kế tích hợp dựa trên tri thức.

Giải thích ý nghĩa của KIDS

KIDS có nghĩa “Knowledge-based Integrated Design System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống thiết kế tích hợp dựa trên tri thức”.