KIN là gì? Nghĩa của từ kin

KIN là gì?

KIN“Kinyarwanda language” trong tiếng Anh.

KIN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KIN“Kinyarwanda language”.

Kinyarwanda language: Ngôn ngữ Kinyarwanda.
mã ISO 639-2: kin.

Giải thích ý nghĩa của KIN

KIN có nghĩa “Kinyarwanda language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Kinyarwanda”.