KIR là gì? Nghĩa của từ kir

KIR là gì?

KIR“Kiribati” trong tiếng Anh.

KIR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KIR“Kiribati”.

Kiribati: Kiribati.
ISO 3166 trigram.

Một số kiểu KIR viết tắt khác:

Kyrgyz language: Ngôn ngữ Kyrgyz.
mã ISO 639-2: kir.

Giải thích ý nghĩa của KIR

KIR có nghĩa “Kiribati”, dịch sang tiếng Việt là “Kiribati”.