KLĐT là gì? Nghĩa của từ klđt

KLĐT là gì?

KLĐT“Kết luận điều tra” trong tiếng Việt.

KLĐT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KLĐT“Kết luận điều tra”.

Kết luận điều tra.

Giải thích ý nghĩa của KLĐT

KLĐT có nghĩa “Kết luận điều tra” trong tiếng Việt.