KLQG là gì? Nghĩa của từ klqg

KLQG là gì?

KLQG“Kỷ lục quốc gia” trong tiếng Việt.

KLQG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KLQG“Kỷ lục quốc gia”.

Kỷ lục quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của KLQG

KLQG có nghĩa “Kỷ lục quốc gia” trong tiếng Việt.