KNTC là gì? Nghĩa của từ kntc

KNTC là gì?

KNTC“Khiếu nại tố cáo” trong tiếng Việt.

KNTC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KNTC“Khiếu nại tố cáo”.

Khiếu nại tố cáo.

Giải thích ý nghĩa của KNTC

KNTC có nghĩa “Khiếu nại tố cáo” trong tiếng Việt.