KOM là gì? Nghĩa của từ kom

KOM là gì?

KOM“Komi language” trong tiếng Anh.

KOM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KOM“Komi language”.

Komi language: Ngôn ngữ Komi.
mã ISO 639-2: kom.

Giải thích ý nghĩa của KOM

KOM có nghĩa “Komi language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Komi”.