KP là gì? Nghĩa của từ kp

KP là gì?

KP“Khu phố” trong tiếng Việt, “Kim Possible” trong tiếng Anh.

KP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KP“Khu phố”, “Kim Possible”.

Khu phố.

Kim Possible: Kim có thể.

Giải thích ý nghĩa của KP

VIỆT NGỮ.

KP có nghĩa “Khu phố” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

KP có nghĩa “Kim Possible”, dịch sang tiếng Việt là “Kim có thể”.