KPMG là gì? Nghĩa của từ kpmg

KPMG là gì?

KPMG“Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler” trong tiếng Anh.

KPMG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KPMG“Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler”.

Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler: Klynveld, Than bùn, Marwick, Goerdeler.

Giải thích ý nghĩa của KPMG

KPMG có nghĩa “Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler”, dịch sang tiếng Việt là “Klynveld, Than bùn, Marwick, Goerdeler”.