KPT là gì? Nghĩa của từ kpt

KPT là gì?

KPT“Keep, Problem, Try” trong tiếng Anh.

KPT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KPT“Keep, Problem, Try”.

Keep, Problem, Try: Giữ, Vấn đề, Thử.
Tên của một phương pháp phổ biến của Nhật Bản trong việc tổ chức và quản lí các dự án liên quan đến công nghệ thông tin.

Một số kiểu KPT viết tắt khác:

Xanthan ketal pyruvate transferase.
Tên của một loại emzyme.

Karachi Port Trust: Ủy thác cảng Karachi.
Tên một cơ quan chính phủ của Pakistan.

Giải thích ý nghĩa của KPT

KPT có nghĩa “Keep, Problem, Try”, dịch sang tiếng Việt là “Giữ, Vấn đề, Thử”.