KQT là gì? Nghĩa của từ kqt

KQT là gì?

KQT“Không quan tâm” trong tiếng Việt.

KQT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KQT“Không quan tâm”.

Không quan tâm.

Một số kiểu KQT viết tắt khác:

Kết quả thi.

Giải thích ý nghĩa của KQT

KQT có nghĩa “Không quan tâm” trong tiếng Việt.