KSA là gì? Nghĩa của từ ksa

KSA là gì?

KSA“Kingdom of Saudi Arabia” trong tiếng Anh.

KSA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KSA“Kingdom of Saudi Arabia”.

Kingdom of Saudi Arabia: Vương quốc Ả Rập Xê-út.

Một số kiểu KSA viết tắt khác:

Knowledge, Skills, and Abilities: Kiến thức, kỹ năng và khả năng.

Korean Standards Association: Hiệp hội Tiêu chuẩn Hàn Quốc.

Key-scheduling algorithm: Thuật toán lập lịch khóa.

Korea Scout Association: Hiệp hội hướng đạo Hàn Quốc.

Kogge–Stone adder: Bộ cộng Kogge–Stone.
Thuật ngữ đề cập đến loại bộ cộng kỹ thuật số.

Kingsford-Smith Airport: Sân bay Kingsford-Smith.

Giải thích ý nghĩa của KSA

KSA có nghĩa “Kingdom of Saudi Arabia”, dịch sang tiếng Việt là “Vương quốc Ả Rập Xê-út”.