KSC là gì? Nghĩa của từ ksc

KSC là gì?

KSC“Kennedy Space Center” trong tiếng Anh.

KSC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KSC“Kennedy Space Center”.

Kennedy Space Center: Trung tâm vũ trụ kennedy.

Giải thích ý nghĩa của KSC

KSC có nghĩa “Kennedy Space Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm vũ trụ kennedy”.