KSND là gì? Nghĩa của từ ksnd

KSND là gì?

KSND“Kiểm sát nhân dân” trong tiếng Việt.

KSND là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KSND“Kiểm sát nhân dân”.

Kiểm sát nhân dân.

Giải thích ý nghĩa của KSND

KSND có nghĩa “Kiểm sát nhân dân” trong tiếng Việt.