KSV là gì? Nghĩa của từ ksv

KSV là gì?

KSV“Kiểm sát viên” trong tiếng Việt.

KSV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KSV“Kiểm sát viên”.

Kiểm sát viên.

Giải thích ý nghĩa của KSV

KSV có nghĩa “Kiểm sát viên” trong tiếng Việt.