KTA là gì? Nghĩa của từ kta

KTA là gì?

KTA“Key Technical Areas” trong tiếng Anh.

KTA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KTA“Key Technical Areas”.

Key Technical Areas: Các lĩnh vực kỹ thuật chính.

Một số kiểu KTA viết tắt khác:

Korea Taekwondo Association: Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc.

Kansas Turnpike Authority: Cơ quan quay vòng Kansas.

Kingsley Trust Association: Hiệp hội Tín thác Kingsley.

Korea Taxpayers Association: Hiệp hội người nộp thuế Hàn Quốc.

KATUSA Training Academy: Học viện đào tạo KATUSA.

Kerstin Thompson Architects.

Kyiv Theological Academy: Học viện thần học Kyiv.

Knowledge To Action: Kiến thức để hành động.

Krtsanisi Training Area: Khu đào tạo Krtsanisi.

Kosovo Trust Agency: Cơ quan ủy thác Kosovo.

Klefe Traditional Area: Khu truyền thống của Klefe.

Giải thích ý nghĩa của KTA

KTA có nghĩa “Key Technical Areas”, dịch sang tiếng Việt là “Các lĩnh vực kỹ thuật chính”.