KTS là gì? Nghĩa của từ kts

KTS là gì?

KTS“Kiến trúc sư” trong tiếng Việt, “Knight of the Tower and Sword” trong tiếng Anh.

KTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KTS“Kiến trúc sư”, “Knight of the Tower and Sword”.

Kiến trúc sư.

Knight of the Tower and Sword: Knight of the Tower and Sword.
của Bồ Đào Nha.

Giải thích ý nghĩa của KTS

VIỆT NGỮ.

KTS có nghĩa “Kiến trúc sư” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

KTS có nghĩa “Knight of the Tower and Sword”, dịch sang tiếng Việt là “Knight of the Tower and Sword”.