KUA là gì? Nghĩa của từ kua

KUA là gì?

KUA“Kuanyama language” trong tiếng Anh.

KUA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KUA“Kuanyama language”.

Kuanyama language: Ngôn ngữ Kuanyama.
mã ISO 639-2: kua.

Giải thích ý nghĩa của KUA

KUA có nghĩa “Kuanyama language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Kuanyama”.