KURT là gì? Nghĩa của từ kurt

KURT là gì?

KURT“Kurtosis” trong tiếng Anh.

KURT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KURT“Kurtosis”.

Kurtosis: Độ nhọn.
Thuật ngữ sử dụng trong các phương pháp thống kê, đồng thời KURT cũng là một hàm trong Excel - ứng dụng văn phòng của Microsoft.

Một số kiểu KURT viết tắt khác:

Kansas University Real-time: Đại học Kansas thời gian thực.

Giải thích ý nghĩa của KURT

KURT có nghĩa “Kurtosis”, dịch sang tiếng Việt là “Độ nhọn”.