KUW là gì? Nghĩa của từ kuw

KUW là gì?

KUW“Kuwait” trong tiếng Anh.

KUW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KUW“Kuwait”.

Kuwait: Kuwait.
mã quốc gia UNDP, bát quái IOC và FIFA, nhưng không phải ISO 3166.

Giải thích ý nghĩa của KUW

KUW có nghĩa “Kuwait”, dịch sang tiếng Việt là “Kuwait”.