KV2 là gì? Nghĩa của từ kv2

KV2 là gì?

KV2“Khu vực 2” trong tiếng Việt.

KV2 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KV2“Khu vực 2”.

Khu vực 2.

Giải thích ý nghĩa của KV2

KV2 có nghĩa “Khu vực 2” trong tiếng Việt.