KWB là gì? Nghĩa của từ kwb

KWB là gì?

KWB“Kids' WB!” trong tiếng Anh.

KWB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KWB“Kids' WB!”.

Kids' WB!: WB dành cho trẻ em!.

Giải thích ý nghĩa của KWB

KWB có nghĩa “Kids' WB!”, dịch sang tiếng Việt là “WB dành cho trẻ em!”.