LAMP là gì? Nghĩa của từ lamp

LAMP là gì?

LAMP“Loop-mediated isothermal amplification” trong tiếng Anh.

LAMP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LAMP“Loop-mediated isothermal amplification”.

Loop-mediated isothermal amplification: Khuếch đại đẳng nhiệt qua trung gian vòng lặp.

Một số kiểu LAMP viết tắt khác:

Linux, Apache, MySQL, and PHP: Linux, Apache, MySQL và PHP.

Giải thích ý nghĩa của LAMP

LAMP có nghĩa “Loop-mediated isothermal amplification”, dịch sang tiếng Việt là “Khuếch đại đẳng nhiệt qua trung gian vòng lặp”.