LANL là gì? Nghĩa của từ lanl

LANL là gì?

LANL“Los Alamos National Laboratory” trong tiếng Anh.

LANL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LANL“Los Alamos National Laboratory”.

Los Alamos National Laboratory: Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos.

Giải thích ý nghĩa của LANL

LANL có nghĩa “Los Alamos National Laboratory”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos”.