LARP là gì? Nghĩa của từ larp

LARP là gì?

LARP“Live-Action Role-Playing” trong tiếng Anh.

LARP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LARP“Live-Action Role-Playing”.

Live-Action Role-Playing: Nhập vai hành động trực tiếp.

Giải thích ý nghĩa của LARP

LARP có nghĩa “Live-Action Role-Playing”, dịch sang tiếng Việt là “Nhập vai hành động trực tiếp”.