LBH là gì? Nghĩa của từ lbh

LBH là gì?

LBH“Light Battlefield Helicopter” trong tiếng Anh.

LBH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LBH“Light Battlefield Helicopter”.

Light Battlefield Helicopter: Trực thăng Chiến trường hạng nhẹ.

Một số kiểu LBH viết tắt khác:

Lyman-Birge-Hopfield bands: Ban nhạc Lyman-Birge-Hopfield.

Giải thích ý nghĩa của LBH

LBH có nghĩa “Light Battlefield Helicopter”, dịch sang tiếng Việt là “Trực thăng Chiến trường hạng nhẹ”.