LBN là gì? Nghĩa của từ lbn

LBN là gì?

LBN“Lebanon” trong tiếng Anh.

LBN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LBN“Lebanon”.

Lebanon: Lebanon.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của LBN

LBN có nghĩa “Lebanon”, dịch sang tiếng Việt là “Lebanon”.