LBW là gì? Nghĩa của từ lbw

LBW là gì?

LBW“Leg Before Wicket” trong tiếng Anh.

LBW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LBW“Leg Before Wicket”.

Leg Before Wicket: Leg Before Wicket.

Giải thích ý nghĩa của LBW

LBW có nghĩa “Leg Before Wicket”, dịch sang tiếng Việt là “Leg Before Wicket”.