LC là gì? Nghĩa của từ lc

LC là gì?

LC“Line of Contact” trong tiếng Anh.

LC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LC“Line of Contact”.

Line of Contact: Đường dây liên lạc.

Một số kiểu LC viết tắt khác:

Saint Lucia: Saint Lucia.
mã ISO 3166.

Giải thích ý nghĩa của LC

LC có nghĩa “Line of Contact”, dịch sang tiếng Việt là “Đường dây liên lạc”.