LCA là gì? Nghĩa của từ lca

LCA là gì?

LCA“Saint Lucia” trong tiếng Anh.

LCA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LCA“Saint Lucia”.

Saint Lucia: Saint Lucia.
ISO 3166 bát quái.

Giải thích ý nghĩa của LCA

LCA có nghĩa “Saint Lucia”, dịch sang tiếng Việt là “Saint Lucia”.