LCE là gì? Nghĩa của từ lce

LCE là gì?

LCE“Leaving Certificate Examination” trong tiếng Anh.

LCE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LCE“Leaving Certificate Examination”.

Leaving Certificate Examination: Bỏ thi Chứng chỉ.

Một số kiểu LCE viết tắt khác:

Load Carrying Equipment: Thiết bị chở hàng.

London Commodity Exchange: Sở giao dịch hàng hóa London.

Giải thích ý nghĩa của LCE

LCE có nghĩa “Leaving Certificate Examination”, dịch sang tiếng Việt là “Bỏ thi Chứng chỉ”.