LCM là gì? Nghĩa của từ lcm

LCM là gì?

LCM“Least Common Multiple” trong tiếng Anh.

LCM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LCM“Least Common Multiple”.

Least Common Multiple: Bội số chung nhỏ nhất.

Một số kiểu LCM viết tắt khác:

Lowest Common Multiple: Bội số chung thấp nhất.

Giải thích ý nghĩa của LCM

LCM có nghĩa “Least Common Multiple”, dịch sang tiếng Việt là “Bội số chung nhỏ nhất”.