LCT là gì? Nghĩa của từ lct

LCT là gì?

LCT“Luật cạnh tranh” trong tiếng Việt.

LCT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LCT“Luật cạnh tranh”.

Luật cạnh tranh.

Một số kiểu LCT viết tắt khác:

Luật công ty.

Giải thích ý nghĩa của LCT

LCT có nghĩa “Luật cạnh tranh” trong tiếng Việt.