LĐ là gì? Nghĩa của từ lđ

LĐ là gì?

“Lao động” trong tiếng Việt.

LĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng “Lao động”.

Lao động.

Giải thích ý nghĩa của LĐ

có nghĩa “Lao động” trong tiếng Việt.