LDL là gì? Nghĩa của từ ldl

LDL là gì?

LDL“Low-Density Lipoprotein” trong tiếng Anh.

LDL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LDL“Low-Density Lipoprotein”.

Low-Density Lipoprotein: Mật độ lipoprotein thấp.

Giải thích ý nghĩa của LDL

LDL có nghĩa “Low-Density Lipoprotein”, dịch sang tiếng Việt là “Mật độ lipoprotein thấp”.