LĐTB là gì? Nghĩa của từ lđtb

LĐTB là gì?

LĐTB“Lao động Thương binh” trong tiếng Việt.

LĐTB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LĐTB“Lao động Thương binh”.

Lao động Thương binh.

Giải thích ý nghĩa của LĐTB

LĐTB có nghĩa “Lao động Thương binh” trong tiếng Việt.