LEC là gì? Nghĩa của từ lec

LEC là gì?

LEC“Local Exchange Carrier” trong tiếng Anh.

LEC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LEC“Local Exchange Carrier”.

Local Exchange Carrier: Nhà cung cấp dịch vụ trao đổi địa phương.

Giải thích ý nghĩa của LEC

LEC có nghĩa “Local Exchange Carrier”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà cung cấp dịch vụ trao đổi địa phương”.