LED là gì? Nghĩa của từ led

LED là gì?

LED“Light-Emitting Diode” trong tiếng Anh.

LED là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LED“Light-Emitting Diode”.

Light-Emitting Diode: Điốt phát sáng.

Giải thích ý nghĩa của LED

LED có nghĩa “Light-Emitting Diode”, dịch sang tiếng Việt là “Điốt phát sáng”.