LEGAD là gì? Nghĩa của từ legad

LEGAD là gì?

LEGAD“Legal Advice” trong tiếng Anh.

LEGAD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LEGAD“Legal Advice”.

Legal Advice: Tư vấn pháp lý.

Giải thích ý nghĩa của LEGAD

LEGAD có nghĩa “Legal Advice”, dịch sang tiếng Việt là “Tư vấn pháp lý”.