LEGS là gì? Nghĩa của từ legs

LEGS là gì?

LEGS“Level emotion gad speed” trong tiếng Anh.

LEGS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LEGS“Level emotion gad speed”.

Level emotion gad speed: Cấp độ cảm xúc tốc độ gad.
Chân.

Giải thích ý nghĩa của LEGS

LEGS có nghĩa “Level emotion gad speed”, dịch sang tiếng Việt là “Cấp độ cảm xúc tốc độ gad”.