LEMOSS là gì? Nghĩa của từ lemoss

LEMOSS là gì?

LEMOSS“Long-Endurance MObile Submarine Simulator” trong tiếng Anh.

LEMOSS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LEMOSS“Long-Endurance MObile Submarine Simulator”.

Long-Endurance MObile Submarine Simulator: Trình mô phỏng tàu ngầm di động có độ bền lâu.

Giải thích ý nghĩa của LEMOSS

LEMOSS có nghĩa “Long-Endurance MObile Submarine Simulator”, dịch sang tiếng Việt là “Trình mô phỏng tàu ngầm di động có độ bền lâu”.