LEST là gì? Nghĩa của từ lest

LEST là gì?

LEST“Lateral Entry Selection Test” trong tiếng Anh.

LEST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LEST“Lateral Entry Selection Test”.

Lateral Entry Selection Test: Kiểm tra lựa chọn đầu vào bên.

Giải thích ý nghĩa của LEST

LEST có nghĩa “Lateral Entry Selection Test”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm tra lựa chọn đầu vào bên”.