LEU là gì? Nghĩa của từ leu

LEU là gì?

LEU“Low-Enriched Uranium” trong tiếng Anh.

LEU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LEU“Low-Enriched Uranium”.

Low-Enriched Uranium: Uranium làm giàu thấp.

Giải thích ý nghĩa của LEU

LEU có nghĩa “Low-Enriched Uranium”, dịch sang tiếng Việt là “Uranium làm giàu thấp”.