LF là gì? Nghĩa của từ lf

LF là gì?

LF“Low Frequency” trong tiếng Anh.

LF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LF“Low Frequency”.

Low Frequency: Tần số thấp.

Giải thích ý nghĩa của LF

LF có nghĩa “Low Frequency”, dịch sang tiếng Việt là “Tần số thấp”.