LFO là gì? Nghĩa của từ lfo

LFO là gì?

LFO“Low Frequency Oscillation” trong tiếng Anh.

LFO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LFO“Low Frequency Oscillation”.

Low Frequency Oscillation: Dao động tần số thấp.

Giải thích ý nghĩa của LFO

LFO có nghĩa “Low Frequency Oscillation”, dịch sang tiếng Việt là “Dao động tần số thấp”.