LGLO là gì? Nghĩa của từ lglo

LGLO là gì?

LGLO“Love God, Love Others” trong tiếng Anh.

LGLO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LGLO“Love God, Love Others”.

Love God, Love Others: Yêu Chúa, Yêu Người khác.

Giải thích ý nghĩa của LGLO

LGLO có nghĩa “Love God, Love Others”, dịch sang tiếng Việt là “Yêu Chúa, Yêu Người khác”.