LHD là gì? Nghĩa của từ lhd

LHD là gì?

LHD“Litterarum humaniorum doctor” trong tiếng Anh.

LHD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LHD“Litterarum humaniorum doctor”.

Litterarum humaniorum doctor: Bác sĩ nhân văn Litterarum.
tiếng Latinh, "bác sĩ của những chữ cái nhân đạo".

Một số kiểu LHD viết tắt khác:

Left-Hand Drive: Lái xe tay trái.
ô tô.

Giải thích ý nghĩa của LHD

LHD có nghĩa “Litterarum humaniorum doctor”, dịch sang tiếng Việt là “Bác sĩ nhân văn Litterarum”.