LHPN là gì? Nghĩa của từ lhpn

LHPN là gì?

LHPN“Liên hiệp Phụ nữ” trong tiếng Việt.

LHPN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LHPN“Liên hiệp Phụ nữ”.

Liên hiệp Phụ nữ.

Giải thích ý nghĩa của LHPN

LHPN có nghĩa “Liên hiệp Phụ nữ” trong tiếng Việt.